ADLİ SİCİL KAYDI VE ADLİ ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ

Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı Nedir?

5352 Sayılı Adli Sicil Kanununa göre hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adlî sicil bilgileri; Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezî Adlî Sicilde tutulur.

Adli arşiv kaydı ise adli sicil bilgilerinin (aşağıda belirtilen Madde 9 kapsamındaki şartlarından birinin gerçekleştirilmesi halinde silinerek) alındığı arşiv yeridir. Adli sicil kaydı silinen veriler, adli arşiv kaydında tutulmaya başlanır.

Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı Silinmesi için Gerekli Koşullar Nelerdir?

Adli sicil kaydı ve adli arşiv kaydının silinmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 5352 S. Adli Sicil Kanunu, adli sicil ve arşiv kaydının nasıl silineceğini düzenlemektedir. Söz konusu Kanunun 9 ve 12. Maddeleri bu konuya açıklık getirmektedir. Buna göre:

Adlî sicil bilgilerinin silinmesi
Madde 9- (1) Adlî sicildeki bilgiler;

  • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
  • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
  • Ceza zamanaşımının dolması,
  • Genel af,
    Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
Madde 12- (1) (Değişik: 5/4/2012-6290/2 md.) Arşiv bilgileri;

  • İlgilinin ölümü üzerine,
  • Bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren on beş/otuz yıl,
  • Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.

Yukarıda şartlardan anlaşılması gereken husus şudur: Öncelikle adli sicil kaydının silinmesi gereklidir. Bunun için de cezanın/güvenlik tedbirinin infazı, şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması ve genel af hallerinden birisinin yerine gelmesi gerekmektedir. Söz konusu şartlardan birinin yerine gelmesi halinde adli sicil kaydındaki bilgiler, adli arşiv kaydına taşınmaktadır.

Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı Nasıl ve Ne Kadar Sürede Silinir?

Adli sicil kaydının ve adli arşiv kaydının silinmesi için dilekçe vermek gerekmektedir. Dilekçe, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne verilmelidir. Dilekçenin verilmesinden sonra ortalama bir ay içerisinde kayıtlar silinmektedir. Kayıtların silindiğine dair bir bildirim gelmeyecektir. Bu durumu sizin aralıklı olarak linkinden kontrol etmeniz gerekmektedir.

Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydı Nasıl Okunur?

Adli sicil ve adli arşiv kayıtların okunması ilk başta zor olmaktadır. Aşağıda bilgilerin ne anlama geldiğini gösterir resmi bulabilirsiniz.

Örneğimizde şahsın hem adli sicil kaydı hem de adli arşiv kaydı bulunmaktadır. Tanımlar:

C: Ceza
1: Suçun işlendiği tarih.
2: Verilen cezanın Kanun ve Madde açıklamaları.
3: Kararı Veren Mahkeme.
4: Cezanın süresi ve/veya tutarı.
5: Cezanın/Kararın verildiği tarih.
6: Mahkeme kararının esas ve karar numarası

Y: Yerine Getirme
7: Cezanın yerine getirme tarihi.

Örneğimizde Adli Kayıt ve Arşiv Kayıt Ne Zaman Silinmelidir?

Örnekteki şahıs hakkında 2.240,00 TL adli para cezasına hükmedilmiştir. Söz konusu para cezası, 10/05/2012 tarihinde ödenmiştir (Md.9/1(a)). Cezanın ödenmesi ile adli sicil kaydı silinecek hale gelmiş bulunmaktadır. Bu durumda 10/05/2012 tarihinden itibaren kişinin bir dilekçe ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvurması halinde kayıt adli arşiv kaydına taşınacaktır.

Adli arşiv kayıt kısmında, cezanın 22/08/2012 tarihinde yerine getirildiği görülmektedir. Md.12/1(c) kapsamında, 22/08/2012 tarihinden itibaren 5 yıl geçmesi ile yani 22/08/2017 tarihinden itibaren kişinin dilekçe ile başvurması halinde adli arşiv kaydı silinecektir.

Yukarıdaki kısa açıklamalar aydınlatma amacı taşımakta olup, somut hukuki durumlara çözüm teşkil etmemektedir. Karşılaşacağınız hukuki sorunlar için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Kılıç Hukuk Bürosu

TOP Call Now Button Ostim Web Tasarım