TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile tüm ticari işletmelere ve şirketlere ihtiyaç duydukları ticaret ve şirketler hukuku ve diğer her türlü hukuki anlaşmazlıkta danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca ticari sözleşmelerin hazırlanması, şirketlerin birleştirilmesi, satın alınması, kurulması ve tescili, genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri ve kararların iptali, şirket alacakları ve borçları, sigorta ve rekabet hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıklar gibi her türlü ticari uyuşmazlıkta gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizi ulusal ve uluslararası dava aşamalarında avukatlık görevini yerine getirmekteyiz.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin her türlü hukuki işlemlerine ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması ile birlikte sözleşmelerin düzenlenmesi aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU; Müvekkillerimiz adına her türlü hukuksal araştırma, markalarının tescili, korunması, devredilmesi ve telif hakları, patent işlemleri ile medya ve reklam hukukuna ilişkin her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık ile dava takip işlemlerini yapmaktayız.

VERGİ HUKUKU

VERGİ HUKUKU; Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamasında uzlaşma, vergi cezalarında indirim gibi hukuki destek ile birlikte, yargı aşamasında müvekkillerimizi temsil etmek, vergi suç ve cezaları ile vergi dairelerince tesis edilen idari işlemlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU; İdari mercilerin işlemlerine karşı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimiz adına idari başvurularda bulunup, bu başvuruların takibini yapmak, memurlarla ilgili başlatılan disiplin soruşturmalarında savunma hazırlamak, idari mahkemelerde açılan iptal ve tam yargı davalarının takibi ile gerektiğinde yürütmenin durdurulması kararı alabilmek için idari mahkemeye başvurmak gibi idare hukukundan kaynaklanan işlemleri yerine getirmekteyiz.

TAZMİNAT HUKUKU

TAZMİNAT HUKUKU; İş Kazası, trafik kazası, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis), telif haklarının ihlali, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı ve işlenen suç nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında müvekkillerimizi temsil etmekle birlikte, tazminat hukuku konusunda danışmanlık ve avukatlıkhizmeti yapmaktayız.

MEDENİ HUKUK

MEDENİ HUKUK; Tecrübeli ekibimizle birlikte vasiyetname hazırlamak, vasi atanması ile velayet işlemleri, soyadı değişikliği, nesebin / soy bağının reddi (halk arasındaki tabiri ile evlatlıktan / analıktan/ babalıktan reddetme), maddi ve manevi tazminat davaları gibi medeni hukuktan kaynaklanan her türlü işlemin ve davanın takibi yapmaktayız.

BOŞANMA HUKUKU

BOŞANMA HUKUKU; Anlaşmalı boşanmalarda boşanma protokolü hazırlamak ile anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmak, velayet işlemlerine ilişkin davalar, nafaka alacaklarına ilişkin davalar ve icra takipleri, maddi ve manevi tazminat davaları ile mal rejimi tasfiyesi davalarında müvekkillerimizi temsil etmek, mal rejimi sözleşmesi hazırlamak gibi işlemleri müvekkillerimiz adına yapmaktayız. Ayrıca boşanma davası açma işlemlerinde ve boşanma dava süreçleri dahil olmak üzere her türlü boşanma işlemlerinde sözlü ve yazılı danışmanlık vermekteyiz.

İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU; Tecrübeli ekibimizle birlikte şirketler ve diğer işverenler açısından iş sözleşmelerinin hazırlanması, işverenler için işçilerin şahsi sicil dosyalarının hazırlanması aşaması ve işçilik alacakları ile işe iade davalarında hukuki destek ve eğitim vermekteyiz. İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta tatili ve bayram tatili alacaklarının hesaplanması, işçilerin işçilik alacaklarının tahsili aşamasında ve işe iade taleplerinde arabuluculuk, dava ve icra takip işlemlerini yürütmek, haklı ve haksız fesih halleri ile manevi şiddet/baskı (mobbing) durumunda hukuki danışmanlık vermekteyiz. Toplu iş sözleşmelerinin ve asıl işveren-alt işveren ilişkilerinde hizmet alım sözleşmeleri ile genel, teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması, personel istihdamında dikkat edilmesi gereken hususlarda işverenlere destek olmak, hukuki açıdan geçerli ihtarname ve ibranameleri hazırlamak, tutanak, savunma istem yazıları ile fesih bildirimlerini hazırlamak iş hukuku alanındaki başlıca hizmetlerimizden olup, ayrıca iş hukuku alanında bilirkişilik hizmeti de vermekteyiz.

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU; Yılların tecrübesi ve bilgi birikimi ile sanık veya müşteki konumundaki gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarını kapsayana bütün ceza hukuku alanlarında hukuki danışmanlık vermekteyiz. Ceza hukuku dava takipleri ile her türlü işlemlerini yürütmekteyiz. Ayrıca ceza indirimi, ceza istinaf ve ceza temyiz süreçleri dahil olmak üzere sözlü ve yazılı danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU; Müvekkillerimizi miras tapu iptal ve tescil davaları, mirasçıların miras payları ve saklı paylarının ihlal edilmesi nedeniyle açılacak olan tenkis davaları, vasiyetnamenin iptali, muvazaalı işlem nedeniyle tapu iptal tescil davaları, mirasın reddi, mal paylaşımı ve ortaklığın giderilmesi davaları ile veraset belgesi çıkarma işlemlerinde hukuki olarak temsil etmekteyiz. Bununla beraber miras hukuku kapsamında vasiyetname düzenlemek ve miras paylarının belirlenmesi hususlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU; Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlamak, tapu iptal ve tescil davaları açmak ve takip etmek, ipotek tesisi ve ipoteğin paraya çevrilmesi hususlarının takibi, intifa ve geçit hakkı gibi şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi aşamasında destek olmak, kooperatif yönetim ve işlemleri, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumuna ilişkin işlemler, yönetim planı hazırlanması, tapuya şerhlerin yapılması, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hazırlanması, gayrimenkullerin satılması ve satın alınması gibi her türlü işlem hakkında hukuki danışmanlık vermekteyiz.

BİLİŞİM HUKUKU

BİLİŞİM HUKUKU; İnternet kullanımının artması ile birlikte bilişim hukuku ve bilişim suçunda önemli adımlar atılmış olmakla, büromuzda sosyal medyadan kaynaklanan içeriklerin kaldırılması ve diğer uyuşmazlıklar, e-ticaret hususundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, mail adreslerinin, sosyal medya hesaplarının ve internet sitelerinin hacklenmesi nedeniyle doğacak uyuşmazlıklar, kredi kartlarının kopyalanması ile zarara sebebiyet verme gibi hususlarda her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibini yürütmekteyiz.

TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU; Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri nezdinde tüketici hakları kapsamında her türlü değişim, iade ve tazminat işlemlerinin yürütülmesinde hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetlerini yürütmekteyiz.

İCRA İFLAS HUKUKU

İCRA İFLAS HUKUKU; Uzman kadromuz ile birlikte genel haciz yolu ile takip, ilamlı icra işlemlerinin takibi, çek, senet gibi kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemleri, kiralanan taşınmazın tahliyesi, haciz sıralaması işlemlerinin takibi gibi alacağın tahsili için gerekli hukuki danışmanlık, icra ve dava takip işlemleri ile iflas talep edilmesi ve iflasa ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesi hususlarında hizmet vermekteyiz.

KİRA HUKUKU

KİRA HUKUKU; Belirlenen kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle alacağın tahsili işlemleri ile kiralananın tahliyesi işlemleri, kira bedelinin tespiti için açılacak davaların yürütülmesi, konut ve işyeri için kira sözleşmelerinin hazırlanması ila kira artışı hesaplama, kira sözleşmesi hazırlama gibi işlemlerde hukuki danışmanlık vermekle birlikte kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

KAMULAŞTIRMA HUKUKU

KAMULAŞTIRMA HUKUKU; Kamulaştırma süreci ve alanında uzman kadromuzla birlikte kamulaştırma nedeniyle bedel tespit ve tescil davaları, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar, imar uygulamalarından kaynaklanan anlaşmazlıklara ilişkin davalar, kamulaştırmanın iptali, kamulaştırma bedellerinin itiraz sonucu arttırılması davalarında ve kamulaştırma bedelinin ödenmemesi ve kamulaştırma hem hukuki danışmanlık hem de dava takip hizmeti vermekteyiz.

TOP Call Now Button