• in TİCARET HUKUKU

  TİCARET ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU KARARLARI İPTALİNDE ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER

  Ticaret Şirketlerinde Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararları İptalinde Ortaya Çıkan Problemler Anonim şirketlerin bütün pay sahiplerinin temsil edildiği karar organı genel kurullarıdır. Hukukî sonuç doğuran bir irade beyanı olması nedeniyle genel kurul kararı, bir hukukî işlem niteliğindedir. Hukuki işlemlerde iptal kararları, hukuken geçerli, fak...
 • in İŞ HUKUKU

  SSK KAPSAMINDA EMEKLİ OLACAK KİŞİLERİN BAĞ-KUR PRİM BORCUNU ÖDEMEDEN EMEKLİ OLMASI

  SSK Kapsamında Emekli Olacak Kişilerin Bağ-Kur Prim Borcunu Ödemeden Emekli Olması (Çakışan Sigortalılık Halleri) Emeklilik şartları, kişinin çalıştığı “statülere” göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar üç kısma ayrılır. Bunlar: -Sigortalı olarak SSK kapsamında çalışanlar (4-a), -Sigortalarını kendilerini yatıran/işveren olan Bağ -Kur ...
 • in TAZMİNAT HUKUKU

  TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKKI

  TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKKI: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre 2017 yılında ölümlü trafik kaza sayısı 2866; yaralanmalı trafik kaza sayısı ise 179.558’dir.[1] Yaşanılan trafik kazaları sonrası meydana gelen ölüm ve yaralanmalar netices...
 • in TİCARET HUKUKU

  ÇEK TAZMİNATI VE TALEP EDİLECEĞİ TARAF

  Çek Tazminatı ve Talep Edileceği Taraf Çek tazminatı, Ticaret Kanuna[1] göre; muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlü olmasından başka, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eden bir kavramdır. Hüküm kapsamında hamil (çeki elinde bulunduran),...
 • in BİLİŞİM HUKUKU

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile iş hayatında ne gibi değişiklikler meydana getireceği ve şirketlerin uyum için neler yapması gerektiği soru işareti olarak kalmaktadır. Aşağıdaki açıklamalarla şirketiniz için bir...
 • in İŞ HUKUKU

  UÇUCU PERSONELİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARI

  UÇUCU PERSONELİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARI 4857 sayılı İş Kanununun 4. maddesinde hava taşımacılığı işinde çalışanların İş Kanununa tabi olamayacağı belirtilmiştir. Ancak bu durumun istisnaları mevcuttur ve havacılık sektöründe olup, İş Kanununa tabi olan personeller de bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 4. Maddesinde İş Kanununa tabi...
 • in AİLE HUKUKU

  İBRANAMENİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ

  İBRANAMENİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ İbra, alacak ve borcu doğrudan doğruya kesin olarak ortadan kaldıran ve böylece borcu sona erdiren bir sebeptir. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi hallerinde genellikle işçiye “ibraname” başlıklı bir belge imzalatılmaktadır. İşbu belge usulüne uygun olarak düzenlendiğinde işçinin işvereninden ibra...
 • in AİLE HUKUKU

  KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

  KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ Mülkünü kiraya veren kişilerin en büyük sorunlarından birisi kiracının kira bedelini zamanında ödememesi veya hiç ödememesidir. Bu makalemizde, kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi için başvurulabilecek yöntemleri ifade edeceğiz. 1-İcra Takibi Yoluyla Tahliye: Ülkemizde açılan davaların uzun süre aldığı da bilin...
 • in AİLE HUKUKU

  BOŞANMA SÜRECİNDE MALLARIN PAYLAŞIMI: MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI

  BOŞANMA SÜRECİNDE MALLARIN PAYLAŞIMI: MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI Eşler, evlilik birliği içerisinde maddi ve manevi olarak birlikte hareket etmektedirler. Evliliğin ölümle sona erme hali olduğu gibi boşanma ile sona erme hali de mevcut olup boşanmanın sonuçlarından biri de evlilik birliği içerisindeki malların paylaşımdır. I-Mal Paylaşımı Davası...
 • in AİLE HUKUKU

  EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

  EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ Bu süreçler eşlerin her konuda uzlaşmaya varıp varmaması ile ilişkili olup uygulamada çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. I-Çekişmeli Boşanma Çekişmeli boşanma, eşlerden birinin boşanmak istediği ancak diğer tarafın boşanmak istemediği veya eşlerin boşanmaya ilişkin şartlar konusunda uzla...
 • in AİLE HUKUKU

  ÇEKİŞMELİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

  ÇEKİŞMELİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI Bu süreçler eşlerin her konuda uzlaşmaya varıp varmaması ile ilişkili olup uygulamada çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. I-Çekişmeli Boşanma Çekişmeli boşanma, eşlerden birinin boşanmak istediği ancak diğer tarafın boşanmak istemediği veya eşlerin boşanmaya ilişkin şartlar konusun...
 • in İŞ HUKUKU

  ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ Asıl işveren (üst işveren) alt işveren ilişkisi 4857 sayılı yasanın 2/6. Maddesinde asıl işveren alt işveren kavramı şöyle tanımlanmıştır; “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanl...
 • in İŞ HUKUKU

  HANGİ TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLECEĞİ SORUNU

  HANGİ TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLECEĞİ SORUNU Daha önceki bir makalemizde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirilmeyen taşeron işçilerin dava hakkından söz etmiştik. Burada ise kararname ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli ...
 • in İŞ HUKUKU

  İŞE İADE DAVASI VE SONUÇLARI

  İŞE İADE DAVASI VE SONUÇLARI İş akdi, geçersiz olarak feshedilen işçi, iş güvencesi kapsamında işe iade davası açma hakkına sahiptir. Ancak kanun gereği işe iade davası açma süresi sınırlandırılmış olup, geçersiz feshin yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekmektedir. İşçi için 1 aylık süre, feshin tebliği tarihi olup, işbu 1 ayl...
 • in İŞ HUKUKU

  1956 ÖNCESİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA YARGI YOLU

  1956 ÖNCESİ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA YARGI YOLU Birgün yolunuz tapu müdürlüğüne düştü veya büyükleriniz aktardığı kadarı ile sizin veya mirasçısı olduğunuz akrabalarınızın adına kayıtlı tapuların bulunduğunu ancak bunların üzerinde 50, 60, 70 yıldır yol, baraj, kaldırım, devlet binası v.b. yapıların bulunduğunu öğrendiniz.  Üzerinden ne kadar...
 • in İŞ HUKUKU

  İŞVERENIN İŞ SÖZLEŞMESINI HAKLI FESIH HAKKI

  İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Fesih Hakkı Uygulamada iş sözleşmesinin feshi konusunda işçi kadar işveren de sıkıntılar yaşamaktadır. Her ne kadar işveren için haklı fesih sebepleri kanunda düzenlenmişse de bir nevi bu sebeplerin bir takım özel şartları da bulunmaktadır. İşverenin iş sözleşmesini haklı sebeple derhal fesih hakkı İş Kanununda[1]düz...
 • in GAYRİMENKUL HUKUKU

  YOLSUZ TESCIL VE ZAMANAŞIMI

  Yolsuz Tescil ve Zamanaşımı Yolsuz tescil, hukukumuzda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun (“TMK” olarak adlandırılacaktır.) ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. TMK kapsamında yolsuz tescilin tanımı “Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur” şeklinde yapılmıştır. Yolsuz tescil, ilk tesci...
 • in İŞ HUKUKU

  İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇININ TALEP EDEBILECEĞI HAKLAR

  İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN TALEP EDEBİLECEĞİ HAKLAR İşçiler, çalışmış oldukları işyerinde haklı bir sebep olmaksızın işlerine son verildiğini düşündükleri durumda bir takım haklara sahip olmaktadır. Ancak burada önemli husus, iş akdinin işveren tarafından haklı olarak mı haksız olarak mı feshedildiği hususudur. 4857 sayılı İş Kanununda işverenin haklı...
 • in İŞ HUKUKU

  İŞ SÖZLEŞMESININ İŞÇI TARAFINDAN HAKLI FESIH NEDENLERI

  İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Fesih Nedenleri İş Kanununda işçinin iş akdini haklı nedenle derhal fesih nedenleri belirtilmiş olup, “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: Sağlık Sebepleri: İş sözleşmesinin konusu olan işin y...
 • in GAYRİMENKUL HUKUKU

  ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERINDE İŞÇILER NELERE DIKKAT ETMELI

  Arabuluculuk Görüşmelerinde İşçiler Nelere Dikkat Etmeli? Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemi olup, ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şu an için sadece işçilik alacağı ve işe iade davalarında arabuluculuk aşaması zo...
 • in GAYRİMENKUL HUKUKU

  MIRAS PAYLAŞIMINDA EŞLERIN MIRAS PAYLARI

  Miras paylaşımı çoğu zaman problemlere sebebiyet vermektedir. Genel olarak eşlerden birisinin ölmesi halinde, ölen eşin miras paylaşımı, kendi üzerinde bulunan bütün malvarlığı üzerinden değerlendirilerek yapılmaktadır. Her ne kadar uygulama bu şekilde olsa da, sağ kalan eşin, ölen eşin malvarlığı üzerinde, edinilmiş mallara katılma hükümleri çerçe...
TOP