İHTİYATİ HACİZ VE İCRAİ (KESİN) HACİZ

İhtiyati Haciz Nedir?

İcra takibine başvurulduğunda borçlu tarafa bir ödeme emri gönderilir. Ödeme emri eline ulaşan borçlu takip talep türüne göre kendisine verilen süre içerisinde borcu ödeme belirtir. Belirtilen süre içerisinde borcu ödemeyen borçlu için icra takibi kesinleşir.

Bazı durumlarda borcunu ödemek istemeyen taraf, Kanun tarafından verilmesi zorunlu süreleri menkul ve gayrimenkullerini elden çıkarmak için kullanabilmektedir. Bu durum özellikle kötü niyetli borçlular açısından kullanılan bir yöntemdir.

Hukuk Devleti kötü niyetli davranışı korumaz. Alacaklının haklarının köt üniyetli borçlunun menkul ve gayrimenkullerini kaçırmadan elde edebilmesi için bazı müesseseler getirmiştir.

İhtiyati haciz borçlunun mal kaçırmasını engelleyebilmek için icra takibine başlamadan evvel mahkemeye başvurularak talep edilen ve bir teminat karşılığı alınabilen bir haciz türüdür.

İhtiyati Haciz Kararının Şartları Nelerdir?

İİK. Madde 257 – Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı,

borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyladiğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.(1)

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:

1– Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;

2– Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa;(1)

Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.

Yukarıda belirtilen iki şarttan birinin varlığı halinde ihtiyati haciz kararı verilebilmektedir.

İhtiyati Haciz Kararı İçin Verilen Teminat Nasıl Geri Alınır?

Söz konusu teminat, icra takibinin kesinleşmesi halinde ilgili mahkemeye başvurularak geri alınabilmektedir.

İcrai (Kesin) Haciz Nedir?

Ödeme emri borçluya tebliğ edildiğinde, icra takibinin niteliğine göre borçluya borcunu ödemesi için ödeme süresi verilir. (Örneğin, ilamsız icra takiplerinde bu süre 7 gündür.) Belirtilen süre geçtikten sonra icra takibi kesinleşmektedir. İcra takibinin kesinleşmesinden sonra yapılan hacizlerin icrai – kesin hacizdir. Bu haciz işlemleri için teminat aranmaz.

İhtiyati Haciz ile İcrai Haciz Karıştırılmamalıdır!

Uygulamada bazı durumlarda alacaklı taraf, ihtiyati haciz kararı almasına rağmen icra dairesinde icrai haciz işlemleri yapabilmektedir. Söz konusu işlemler süresiz şikâyet yoluna tabii olup bu şekilde yapılan haciz işlemleri kaldırılabilmektedir. Böyle bir durumun başınıza gelmesi halinde telafi imkânsız zararlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple ihtiyati haciz ve devamı işlemlerde profesyonel destek almanız çok önemlidir.

Uygulamada bazı durumlarda alacaklı taraf, ihtiyati haciz kararı almasına rağmen icra dairesinde icrai haciz işlemleri yapabilmektedir. Söz konusu işlemler süresiz şikayet yoluna tabii olup bu şekilde yapılan haciz işlemleri kaldırılabilmektedir. Böyle bir durumun başınıza gelmesi halinde telafi imkansız zararlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple ihtiyati haciz ve devamı işlemlerde profesyonel destek almanız çok önemlidir.

Yukarıdaki kısa açıklamalar aydınlatma amacı taşımakta olup, somut hukuki durumlara çözüm teşkil etmemektedir. Karşılaşacağınız hukuki sorunlar için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Kılıç Hukuk Bürosu

TOP Call Now Button Ostim Web Tasarım