SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI VE İTİRAZ YOLU

Koronavirüs (COVİD-19) kapsamında İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 21/04/2020 tarih ve 89780865-153-E.7058 Sayılı Genelge ile sokağa çıkma yasağı getirilmiş, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunları ile de bu yasağa uyulmaması halinde uygulanacak cezalar öngörülmüştür.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 282’de, “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, iki yüz elli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir” denilmektedir. Ancak 2019 yılı itibariyle Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. Maddesinin b fıkrasına göre uygulanacak %22,58 yeniden değerlendirme oranına göre bu miktarın alt haddi 789,00-TL, üst haddi ise 3.180,00-TL olarak güncellenmiştir. Bu bağlamda sokağa çıkma yasağına aykırı bir davranış halinde uygulanacak ceza miktarı 789,00-TL ila 3.180,00-TL arasında olmaktadır.

Ancak İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasaklarına aykırı bir davranış halinde şahsa ceza uygulanabilmesi için de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile bir takım şartlar öngörülmüştür.

5326 sayılı Kabahatler Kanunun 25. Maddesinde; (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;

a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,

b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,

c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,

d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır” demektedir. Buna göre işbu maddede sayılan şartların eksikliği halinde düzenlenen idari para cezasının iptali için itiraz yoluna gitmek mümkündür.

Tarafınıza tebliğ edilen idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ceza uygulanan yer Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak idari para cezasının iptalini talep edebilirsiniz. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde idari para cezasının ödenmesi halinde ceza miktarının ¾’ü ödenecek olup, yapılan ödemeler de itiraz yoluna gitmeye engel teşkil etmemektedir.

Yukarıdaki kısa açıklamalar aydınlatma amacı taşımakta olup, somut hukuki durumlara çözüm teşkil etmemektedir. Karşılaşacağınız hukuki sorunlar için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Kılıç Hukuk Bürosu

TOP Call Now Button