SSK Kapsamında Emekli Olacak Kişilerin Bağ-Kur Prim Borcunu Ödemeden Emekli Olması (Çakışan Sigortalılık Halleri)

Emeklilik şartları, kişinin çalıştığı “statülere” göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar üç kısma ayrılır. Bunlar:

-Sigortalı olarak SSK kapsamında çalışanlar (4-a),

-Sigortalarını kendilerini yatıran/işveren olan Bağ -Kur kapsamındakiler  (4-b)

-Devlet memurları (4-c)

Yukarıda belirtilen üç tür için ortak şartlar bulunmaktadır. Kadın ve erkekler için farklı sigortalılık süresi belirtilen emeklilik için birinci olarak, emeklilik için gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir. İkinci olarak, prim ödemelerinin eksiksiz bir biçimde tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu koşulların tamamlanması halinde emekli aylığına hak kazanırsınız. Ancak bazen, bu koşullar tamamlansa dahi kişinin emekli olmasında hukuki problemler ortaya çıkabilmektedir.

Bu makalede, sigortalı olarak çalışmış bir kişinin, çalıştığı dönemde ayrıca bir şirket vb. bir iş ile Bağ Kur kapsamında prim ödeme borcu altına girmesi halinde ortaya çıkabilecek sorunlar incelenecektir. Örneğin, bir işveren altında sigortalı olarak çalışmaktasınız. Ancak aynı zamanda bir şirket kurdunuz. Çalıştığınız işyeri, sizin primlerinizi ödemeye devam ederken siz kurmuş olduğunuz şirkette, kendi namınıza ödemeniz gereken Bağ-Kur primlerini ödemediniz. Daha sonra sigortalı olarak emekliliğe hak kazandınız. Fakat daha önce kurmuş olduğunuz şirket yüzünden ortaya çıkan Bağ-Kur prim borçlarını ödemediğiniz için emeklilik işlemleriniz yapılmıyor veya Bağ-Kur borcunuzu ödemezseniz emekli olamayacağınız söyleniyor, diyelim. Örnekte verdiğimiz uygulama yasa ve yerleşik içtihatlara aykırıdır. Şöyle ki:

Bir “Statüdeki” Hizmetlerin Tek Başına Emeklilik İçin Yeterli Olması:

Bir statüdeki hizmetlerin tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, kişinin, tüm sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet sürelerini birleştirmeye zorlanamayacağı ve hizmet birleştirmesi yapılmadan yaşlılık aylığının bağlanabileceği anlaşılmalıdır.[1] Bu durumda, verdiğimiz örnekte belirttiğimiz gibi kişi sigortalı olarak yaşını doldurmuş ve prim ödemelerinin hepsi tamamlanmışsa, ödenmeyen Bağ-Kur primleri, kişinin emeklilik olamaması için engel oluşturamaz. Kişinin SSK kapsamında primleri ile Bağ-Kur kapsamındaki primlerinin birleştirilmesi zorlanamaz.[2] Aksi, hukuka ve hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracaktır.

Yukarıdaki kısa açıklamalar aydınlatma amacı taşımakta olup, somut hukuki durumlara çözüm teşkil etmemektedir. Karşılaşacağınız hukuki sorunlar için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Kılıç Hukuk Bürosu


[1] https://www.ombudsman.gov.tr/wp-content/uploads/2018/03/2017-11867-Ba%c5%9fvuran%c4%b1n-emekli-ayl%c4%b1%c4%9f%c4%b1n%c4%b1n-hizmet-birle%c5%9ftirmesi-yap%c4%b1lmadan-ba%c4%9flanmas%c4%b1-talebi-hakk%c4%b1nda.pdf Md.16/3, Sayfa 11

[2] T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2006/21-485 Karar No: 2006/483 Tarihi: 28.06.2006

   T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2013/919 K. 2013/2440 T. 18.2.2013

TOP Call Now Button