Yolsuz Tescil ve Zamanaşımı

Yolsuz tescil, hukukumuzda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun (“TMK” olarak adlandırılacaktır.) ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

TMK kapsamında yolsuz tescilin tanımı Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur” şeklinde yapılmıştır.

Yolsuz tescil, ilk tescil tarihindeki bir hukuki dayanaktan yoksunluktan olabileceği gibi tescilden sonra ayni hakta sicil dışı oluşacak bir değişiklikle sonradan da yolsuzlaşmış olabilir.

İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir hükmü karşısında, yolsuz tescil nedeniyle mülkiyet hakkı zarar gören ve mülkiyet hakkı sınırlanan kişiler; tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir. Ancak, iyi niyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları ayni haklar ve her türlü tazminat hakları saklıdır.

Yolsuz tescille ilgili açılacak davalarda TMK kapsamında düzenlenen; “Olağan Zamanaşımı” ve “Olağanüstü Zamanaşımı” dışında özel olarak düzenlenmiş bir süre bulunmamaktadır. Bu nedenle bu davalar her zaman açılabilir.

Yolsuz tescille ilgili davalar 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde (“HMK” olarak adlandırılacaktır.) malvarlığına dair bir dava olması hesabıyla davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekmektedir. Dahası söz konusu dava, taşınmaz üzerindeki ayni haktan kaynaklanan bir dava olduğu için taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

Yukarıdaki kısa açıklamalar aydınlatma amacı taşımakta olup, somut hukuki durumlara çözüm teşkil etmemektedir. Karşılaşacağınız hukuki sorunlar için bir avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Kılıç Hukuk Bürosu

Corrupt registration is regulated in the relevant articles of the Turkish Civil Code numbered 4721 in our law.

Kılıç Hukuk Bürosu

L’enregistrement de corruption est régi par les articles pertinents du code civil turc numéroté 4721 dans notre droit.

Kılıç Hukuk Bürosu

TOP Call Now Button